Forretningsbetingelser

EIJOs ydelser og aftalegrundlag

EIJO har udviklet et program til beregning af ingrediens- og næringsværdier til brug i fødevaredeklarationer (”Applikation”). Applikationen er gjort tilgængelig på websiden deklaration.dk (”Websiden”).

Nærværende forretningsbetingelser (“Forretningsbetingelser”) gælder for enhver aftale mellem EIJO ApS, cvr-nummer 42889873 (“EIJO”), og virksomheden som kunde (“Kunde”).

Nærværende Forretningsbetingelser gælder som aftalt ved Kundens bekræftende afkrydsning af boksen “Jeg accepterer EIJO ApS’ forretningsbetingelser” på Websiden. Nærværende Forretningsbetingelser gælder ligeledes som aftalt ved EIJOs fremsendelse af ordrebekræftelse for konsulentydelser under henvisning til disse Forretningsbetingelser.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver Kunde hos EIJO, indestår du som bestiller personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Forretningsbetingelser på virksomhedens vegne.

EIJO kan til enhver tid ændre og opdatere disse Forretningsbetingelse. De gældende Forretningsbetingelser vil altid være tilgængelige på Websiden. Brug af Applikationen og/eller Websiden efter en ændring af disse Forretningsbetingelser betragtes som Kundens accept af de ændrede Forretningsbetingelser.

Aftaleindgåelse

Aftaler om abonnementsydelser starter den dag, hvor Kunden har bestilt disse på Websiden.

Konsulentydelser præsteres efter individuelt skriftligt tilbud fra EIJO til Kunden.

Fremsendelse af datablad og/eller recept betragtes som en ordre og kan derfor faktureres i henhold til prislisten, punktet ”Konsulentydelser i forbindelse med udarbejdelse af deklaration – fast pris”.

Applikationen tilbydes udelukkende til erhvervskunder. Der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Priser og betaling

EIJO tilbyder de ydelser og priser, der fremgår af prislisten.

For abonnementsydelser og konsulentydelser kan EIJO regulere priserne med 30 dages varsel.

Abonnementsydelser faktureres og betales forud. Faktura sendes den 15. i måneden forud for den kommende kalendermåned. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto.

Konsulentydelser betales senest netto kontant efter afsluttet opgave,
(i) dog skal Kunden forud for EIJOs igangsætning af løsning af konsulentopgaven forudbetale et aftalt a conto honorar, hvis sådan er anført i EIJOs ordrebekræftelse,
(ii) ligesom det i måneden medgåede tidsforbrug faktureres ved udgangen af hver kalendermåned. Ved sidste fakturering modregnes det af Kunden betalte a conto honorar i den sidste måneds honorar. Evt. for meget betalt a conto honorar tilbagebetales Kunden uden ugrundet ophold.

Support

Alle former for support er som udgangspunkt en konsulentydelse og afregnes efter medgået tid, jf. prislisten.

Abonnementsydelser om ekstrafunktioner giver dog ret til mailsupport i brugen af Applikationen på Websiden. Denne support indeholder imidlertid ikke hjælp til generel forståelse og udarbejdelse af deklarationer, men alene til brugen af Applikationen på Websiden.

Rettigheder

For gratis basisydelser og abonnementsydelser giver EIJO Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen på Websiden, som den leveres fra serveren. Denne ret gælder udelukkende for Kunden, og Applikationen må ikke benyttes af andre end Kunden og må ikke benyttes til at foretage databehandling eller ydelser for andre end Kunden selv, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem EIJO og Kunden. Kunden indestår for og har det fulde ansvar for dem, som Kunden giver adgang til Applikationen, eller som bruger Kundens login.

Kunden må ikke overdrage et abonnement til tredjemand.

EIJO ejer alle immaterielle rettigheder til Websiden og det bagvedliggende system, i det omfang de immaterielle rettigheder ikke er ejet af andre.

Ansvarsfordeling

EIJO forbeholder sig ret til at lave opdateringer af Websiden på søndage mellem kl. 10 og 12, dansk tid, eller efter nærmere meddelelse.

Websiden betragtes som tilgængelig, og levering har fundet sted, når Websiden og data er tilgængelig på internettet. Dvs. Kunden er selv ansvarlig for eget udstyr og internetforbindelse.

EIJO påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af eksterne data, fx data fra FRIDA og andre fødevaretabeller.

Kunden er selv ansvarlig for indholdet af sine (eller sin opdragsgivers) fødevaredeklarationer, jf. mærkningslovgivningen. EIJO gør sig umage med at regne rigtigt, men det er i sidste ende Kundens eget ansvar at påse, at oplysninger i fødevaredeklarationer er korrekte, og at fyldestgørende data på de råvarer og recepter, der indgår i beregningerne, er medtaget og/eller korrekt anvendt, samt at fødevarelovgivning m.v. er overholdt.

EIJO fraskriver sig ethvert ansvar i relation til brug af Applikationen på Websiden, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

EIJO forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og Websiden, mens opdateringer foretages. EIJO tilstræber højst mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

EIJO er ikke ansvarlig for nedbrud eller midlertidige afbrydelser af muligheden for at anvende Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for EIJOs kontrol.

EIJOs maksimale erstatningsansvar overfor Kunden, det være sig for gratis basisydelser, abonnementsydelser eller konsulentydelser, kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

EIJOs brug af data m.v.

Kunden ejer sine data, jf. dog nedenstående om råvarer oprettet af EIJO. Kunden kan til enhver tid få udleveret sine data i maskinlæsbart format (csv-filer).

EIJO bygger hen ad vejen en oversættelsesmaskine som en hjælp for Kunden og andre brugere. Hertil benytter EIJO alle ord indtastet på sprogfanen, fx i felterne Navn og Deklarationsnavn. Det vil ikke være muligt at henføre Kundens ord tilbage til Kunden.

De råvarer, som EIJO opretter for Kunden, kan blive genbrugt til andre Kunder, dog uden at de kan føres tilbage til Kunden. Kunden ejer således ikke data om de råvarer, som EIJO har indtastet for Kunden.

Kundens recepter er altid kundens og kan ikke tilgås af andre kunder, ej heller genbruges til andre kunder.

EIJO logger Kundens aktivitet på Websiden lokalt på EIJOs servere. Loggen bruges alene til teknisk fejlretning.

EIJO opbevarer Kundens loginoplysninger og bruger dem kun til at styre kundens adgang til Websiden.

EIJO opbevarer Kundens firmaoplysninger så som cvr-nummer samt kontaktpersonens navn, firmatelefonnummer og mailadresse. Sidstnævnte anvendes til fremsendelse af faktura. Ingen af disse oplysninger deles med tredjepart. Der behandles ikke andre personoplysninger end navnet på Kundens kontaktperson.

Se i øvrigt persondatapolitik

Opsigelse

Opsigelse af aftale om abonnementsydelser skal fra Kundens side ske senest 30 dage før, en ny abonnementsperiode (kalendermåned) påbegyndes. Straks ved opsigelsesvarslets udløb spærrer EIJO Kundens adgang til Applikationen, og efter tre (3) måneder slettes alle data indlagt af Kunden i systemet.

Manglende rettidig betaling for en abonnementsperiode (kalendermåned) anses som Kundens opsigelse.

EIJO kan opsige aftale om abonnementsydelser med tre (3) måneders varsel til udløbet af en kalendermåned.

Med forbehold for dansk rets almindelige misligholdelsesregler og medmindre, der er aftalt opsigelsesret, kan aftaler om konsulentydelser ikke opsiges af nogen af EIJO eller Kunden, idet sådanne konsulentaftaler gælder, indtil konsulentaftalen er opfyldt.

Tvister

Tvister mellem kunden og EIJO skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som aftalt værneting i første instans.